alt text here

Columbi Circle

Ledares beteende - subjektivt och sant

Columbi Circle – med ledare i fokus

Columbi skapades med syfte att snabbt utvärdera hur medarbetare ser på den aktuella arbetssituationen. Idag finns deras geniala teknik och process i fler versioner, för olika typer av grupper. De olika verktygen ger tillgång till sanna och snabba insikter, just där och då de behövs.

Behovet att kunna se ledares beteenden klart och tydligt från alla håll ledde fram till utvecklingen av Columbi Circle.

Beskriver ledarens beteenden

Deltagarna i en Columbikartläggning delar med sig av sina aktuella subjektiva uppfattningar. En inledande fråga besvaras anonymt med fria ord som också värderas och graderas individuellt av den som svarat. Med Columbi är det deltagarna som utvärderar situationen; fritt, anonymt och utan styrning, gärna med en workshop där samtalet också leder till teamutveckling.

Genom att få veta vad personerna verkligen anser är bra eller dåligt med den aktuella situationen, får du en sann nulägesbeskrivning. Och med sann kunskap inifrån gruppen blir vägen framåt tydligare för dig som ledare.

Grundat på gedigen forskning

Efterfrågas vetenskaplig grund, forskning och solida bevis i avhandlingar och böcker som bas för produkter och tjänster som erbjuds? Ja, det är viktigt och riktigt.  Så självklart finns sådana grunder också för Columbi!

Columbi sträcker sina rötter ända tillbaka till 70-talets militära mylla. Då var Ben Shalit, militärpsykolog, verksam inom dåvarande Försvarets Forskningsanstalt, där han forskade om handlingsberedskap i strid och under stress. Shalit kallade sin metod för Hjulet. Den som kan hjulet och testar Columbi känner igen sig, Columbis digitala intervju bygger på Hjulets principer.

Columbis grund vilar också på KASAM (känsla av sammanhang) som sociologen Aaron Antonovsky forskade om. Vidare har Columbi med influenser från teorier hur man hanterar nya situationer under hot och stress (Coping-metoden) som Richard Lazarus tagit fram, Elliott Jaques organisationsteori, Susan Wheelands teorier om grupputveckling och Mihaly Csikszentmihaly som introducerade begreppet Flow. Detta är de viktigaste byggstenarna som lagt grund till det som idag är Columbi.

Upplägg

Ledare Columbi Circle

Anonym utvärdering – subjektiv och sann

Circle fokuserar på ledarens beteenden och analysen görs tillsammans med denna person, inte med hela gruppen.

Den ledare som vill få sitt ledarskap genomlyst och nulägesbeskrivet är namngiven i den inledande öppna frågan. Personen själv, dess chef och chefskollegor samt medarbetare får individuellt besvara den digitla intervjun som tar några minuter att göra. Var och en får där subjektivt och anonymt beskriva hur man ser på den namngivna personens (sitt eget) ledarskap. Respondenten värderar, gradera och klssificerar också de egna svaren.

Processen ger varje respondent möjlighet att fritt ge sin subjektiva bild av ledarskapet här och nu, utan styrning eller påverkan. Materialet sammanställs sedan till gruppens gemensamma beskrivning av ledarens beteenden.

  • Deltagande ledare får nuläget ur tre perspektiv
    • Sitt eget
    • Chef och chefskollegor
    • Medarbetare
  • Kan användas för små och stora grupper
  • Circle erbjuds på svenska och engelska
  • Analysen görs av din ledarutvecklare från BiznizTools ihop  med namngiven ledare.

BiznizTools erbjuder Columbi Circle i samverkan med Columbi Knowledge.

Egenskaper

Personlig tränare för ledare i ledarskap
Personlig tränare

en resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Utvecklingsprocess

möjliggör att nå det arbetssätt sätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

både fysiskt och digitalt med insikter och handlingsplan

Vill du lära dig mer?