Privacy Policy

Här hittar du all information om hur vi samlar in och använder oss av den information som vi samlar in.

Hur påverkar GDPR dig som kund?

BIZNIZ TOOLS ser GDPR som ett tillfälle att stärka relationen till våra kunder.

Dina rättigheter som kund till oss

För BIZNIZ TOOLS är det mycket viktigt att vi skapar tillförlitliga relationer med våra kunder, skyddar deras integritet och ger dem kontroll över deras personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 ger GDPR utökade rättigheter för dig som person (registrerad). För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på: info@bizniztools.com

Bizniz Tools integritetspolicy

1. Allmänt

När det gäller behandling av personuppgifter, beskriver BIZNIZ TOOLS Sweden AB (BIZNIZ TOOLS), org. nr 556738-1180, email: info@bizniztools.com, i detta dokument hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i samband med att BIZNIZ TOOLS tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrig kontakt med BIZNIZ TOOLS, t.ex. besök på webbplats. Detta inkluderar även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av BIZNIZ TOOLS konto (”Kontoinnehavare”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

BIZNIZ TOOLS är personuppgiftsansvarig för BIZNIZ TOOLS Swedens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. BIZNIZ TOOLS är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av BIZNIZ TOOLS kundinloggning. 3. När behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att du ska kunna logga in som kund eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
  • BIZNIZ TOOLS samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du blir kund genom att en av våra Ledarutvecklare lägger upp dig i sin BIZNIZ TOOLS administration för att du ska få tillgång till ditt träningsprogram digitalt.
  • I de fall Ledarutvecklaren samlar in personuppgifter för annan användning är din Ledarutvecklare personuppgiftsansvarig genom sitt eget bolag.
4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter BIZNIZ TOOLS samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som använder våra digitala träningsprogram:

  • Namn
  • E-post, som är ditt användarnamn vid inloggning

Följande kan en Ledarutvecklare fylla i, men det är inget krav från vår sida:

  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Huvudsakligen behandlar BIZNIZ TOOLS dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av Träningsprogrammet digitalt och i förekommande fall fakturering och tillhandahållande av support. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

BIZNIZ TOOLS baserar behandlingen av dina personuppgifter på lagliga grunder. Detta beskrivs i det här avsnittet. Vi behandlar framförallt dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål
Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
För att administrera, utveckla och leverera våra tränings- program samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp.
  • Namn och e-mailadress
  • Om Ledarutvecklare lagt till ytterligare information kan det även förekomma info om org.nummer, adress och telefonnummer.
8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy. BIZNIZ TOOLS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka BIZNIZ TOOLS rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av BIZNIZ TOOLS om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata BIZNIZ TOOLS rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av policy

BIZNIZ TOOLS har rätt att när som helst ändra denna policy. BIZNIZ TOOLS kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med BIZNIZ TOOLS innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta BIZNIZ TOOLS Sweden AB, eller den Ledarutvecklare du arbetar med.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. BIZNIZ TOOLS har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

BIZNIZ TOOLS ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. BIZNIZ TOOLS kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett utdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Raderingavdinapersonuppgifter.Detinnebärattduharrättattbegäraattdina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy nedan.

14. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

BIZNIZ TOOLS Sweden AB
Box 62 134 22 Gustavsberg
info@bizniztools.com

Cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

Vad använder BIZNIZ TOOLS cookies till?

Vi använder cookies för att ge en bättre användarupplevelse och delar inga uppgifter till 3:e- part. BIZNIZ TOOLS använder två typer av cookies.

Sessioncookies

Den lever så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie.

Övriga cookies

BIZNIZ TOOLS sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta dina inställningar (som t.ex. automatisk inloggning, sortering i listor etc.) i en databas.

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.